News & Views

Can the COVID-19 Situation Constitute a Force Majeure Under the Finnish General Conditions for Building Contracts?

13 March 2020

Author: Matti Tyynysniemi

YSE-ehtojen ”valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde” saattaa tulla sovellettavaksi rakennusalalla

Suomen eduskuntapuolueet olivat torstai-iltana 12.3.2020 Säätytalolla pohtimassa, tulisiko Suomessa ottaa koronavirustilanteen vuoksi käyttöön valmiuslaki. Päätöstä ottaa valmiuslaki käyttöön ei toistaiseksi tehty, mutta on mahdollista, että se on tulossa myöhemmin.

Asialla voi olla oma merkityksensä ratkottaessa niitä ongelmia, joita koronaviruksen (COVID-19) leviäminen ja sen rajoittamistoimet aiheuttavat rakennusalalle. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 20.1 §:n a-kohdan mukaan rakennusurakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan muun ohella silloin, jos urakan sopimuksen mukaisen valmistumisen esteenä on ”valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen”.

Kun valtiojohto lähitulevaisuudessa arvioi, onko käsillä valmiuslaissa poikkeusolojen määritelmän täyttävä ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti”, tehtävillä ratkaisuilla voi siten olla merkitystä myös YSE-ehtojen tulkinnassa. Kysymys siitä, voiko urakoitsija vedota YSE 20 §:n ylivoimaiseen esteeseen, ei kuitenkaan suoraan ratkea valtiojohdon valmiuslakipäätökseen.

YSE:n sanamuodon mukaan poikkeuksellisen olosuhteen tulee myös tosiasiallisesti olla urakan sopimuksen mukaisen valmistumisen esteenä. Toisaalta ylivoimaiseen esteeseen ei YSE 20.1 §:n mukaan välttämättä vaadita valmiuslain mukaista poikkeustilaa, vaan tähän riittää myös ”niihin verrattava seikka” (a-kohta) tai ”muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa” (d-kohta).

Koronavirus ei siis ole itsessään vapautus vastuusta missä tahansa tilanteessa. Jos YSE:n mukaisen ylivoimaisen esteen soveltumisesta on erimielisyyttä, yhtäältä viruksen ja toisaalta sen torjuntatoimien tosiasialliset vaikutukset yksittäiseen rakennushankkeeseen on käytävä läpi. Tällöin merkitystä voi olla itse valmiuslain käyttöönottokysymyksen lisäksi sillä, millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin julkinen valta ryhtyy joko valmiuslain nojalla tai ilman sitä, sekä sillä, missä määrin juuri kyseisen sopimuksen täyttäminen on vaikeutunut viruksen ja rajoittamistoimien seurauksena.

Menettelytapamääräykset korostuvat hankalissa tilanteissa

Kuten rakennusalalla yleensäkin, koronavirustilanteessa pitäisi pyrkiä soveltamaan yhtä aikaa käytännöllistä maalaisjärkeä ja YSE-ehtojen (sekä muidenkin ehtojen) menettelytapamääräyksiä. Jos urakoitsija katsoo koronaviruksen aiheuttavan ylivoimaisen esteen, tulee noudattaa YSE 23 §:n menettelytapamääräyksiä. Jo töiden viivästymisen uhasta on ilmoitettava viipymättä tilaajalle, ja töiden keskeytyessä tai muissa ongelmatilanteissa vaatimukset urakka-ajan pidentämisestä ja kustannusten korvaamisesta on niin ikään esitettävä välittömästi oikeudenmenetyksen uhalla. Tilaajan velvollisuus osallistua kustannuksiin määräytyy YSE 50 §:n mukaan.

Tilanne voi kehittyä hyvinkin nopeasti. Rakennushankkeiden eri osapuolten on kiireessäkin syytä muistaa esittää sopijakumppaneille asianmukaiset kirjalliset huomautukset näiden suoritushäiriöistä sekä siitä, jos oman suorituksen tielle on ilmestynyt ongelmia tai sellaisia on näköpiirissä.

Koska rakentamista ei voi siirtää etätöihin, työmailla saattaa lähiaikoina syntyä monenlaisia tulkintatilanteita vaikkapa siitä, kuinka pitkälle meneviä erityisjärjestelyitä sopijakumppaneilta voi koronaviruksen vuoksi edellyttää. Eteen tulevia tilanteita täytyy katsoa niin rakennusalan sopimusehdot ja käytännöt ymmärtäen kuin myös laajemmasta perspektiivistä.

(Tämä teksti on kirjoitettu perjantaina 13.3.2020 iltapäivällä. Koronavirukseen liittyvät tiedot muuttuvat nopeasti, joten keskustelemme koronaviruksen vaikutuksesta rakennushankkeisiin mielellämme puhelimessa tai sähköpostilla, ks. yhteystiedot alla nimeä klikkaamalla.)