News & Views

Environmental Considerations within Public Procurement (Available in Finnish)

1 September 2020

Authors: Outi Jousi (Counsel, Head of Public Procurement in Helsinki), Eeva Tiainen (Associate) and Vilma Lumiaho (Thesis Trainee)

Ympäristönäkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Taustaa ja tulevia uudistuksia

Kestävyystavoitteiden ajaminen julkisten hankintojen keinoin (Green Public Procurement eli GPP) on ollut keskusteluissa jo pitkään, mutta ennakoimme sen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. EU:n komissio kehottaa viranomaisia kaikkialla Euroopassa käyttämään vihreitä kriteereitä ja hyödyntämään ympäristömerkintöjä julkisissa hankinnoissaan. Alkuvuodesta julkaistun tiedonannon (COM(2020) 21 final) mukaan komissio aikoo ehdottaa tietyille julkisille hankinnoille pakollisia vihreitä vähimmäiskriteereitä tai tavoitteita. Aloitteita on tehty myös Suomessa; uudessa valtion hankintastrategialuonnoksessa esitetään, että Suomen tulisi toimia ekologisten hankintojen suunnannäyttäjänä. Lisäksi Suomen hallitusohjelman mukaan hankintalakia tullaan muuttamaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki edellytetään sisällytettävän hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa hiilijalanjäljen mittaamista ja huomiointia joko tarjousten vertailuperusteena tai sopimuskaudella. Tässä kirjoituksessa esittelemme keinoja ympäristökriteerien käytölle sekä seikkoja, joita hankintayksiköiden ja toimittajien on suositeltavaa huomioida hankintamenettelyissä.

Työkaluja kestäviin hankintoihin

Komissio on kestävyystavoitetta edistääkseen kehittänyt tietyille tuoteryhmille valmiita työkaluja ympäristökriteerien käytön helpottamiseksi.  EU:n GPP-kriteerit ovat valmiita vaatimuspaketteja, joita hankintayksiköt voivat kopioida ja hyödyntää hankinnoissaan soveltuvin osin. Elinkaarikustannusmallin käyttöä varten komissio on laatinut tietyille tuoteryhmille laskureita, joita hankintayksikkö voi liittää osaksi tarjouspyyntöä ja joihin tarjoajat täyttävät pyydetyt luvut. GPP-kriteerejä ja elinkaarikustannuslaskureita kehitetään jatkuvasti uusille tuoteryhmille ja ne ovatkin helppokäyttöisiä.

Laista johtuvat reunaehdot

Ympäristöystävällisiin hankintoihin pätevät samat lainalaisuudet kuin muihinkin julkisiin hankintoihin. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset eivät ole syrjiviä tai suhteettomia. Kilpailun tulee olla todellista. Esimerkiksi toimitusmatkoihin liittyvät ympäristövaatimukset voivat olla ongelmallisia, koska ne asettavat tarjoat lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan sijainnin perusteella. Vaatimuksia laadittaessa on myös syytä varmistaa, että hankinta-asiakirjoista käy selvästi ilmi, mitkä vaatimukset ovat ehdottomia ja mitkä taas pisteytettäviä.  Lisäksi ympäristökriteerien osalta on keskeistä huomioida, että vertailuperusteiden, teknisten eritelmien ja vaatimusten sekä sopimusehtojen on liityttävä hankinnan kohteeseen. Liitynnän vaatimusta on tulkittu oikeuskäytännössä varsin laajasti, ja sen tarkoitus on kieltää lähinnä vaatimukset, jotka liittyvät hankinnan kohteen sijasta yritysten yleisiin toimintapolitiikkoihin.

Ympäristönäkökohdat hankintamenettelyn eri vaiheissa

Suunnitelmallisuus on ensiarvoisen tärkeää kestävyysnäkökohdat huomioivassa hankinnassa. Ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjontaa on suositeltavaa kartoittaa jo ennen varsinaisen hankintamenettelyn alkua. Tämä on toteutettavissa esimerkiksi markkinavuoropuhelulla, jossa hankintayksikkö voi keskustella potentiaalisten toimittajien kanssa markkinoilla olevista ratkaisuista. Toimittajien kannalta markkinavuoropuheluun osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden kommentoida hankintayksikön suunnitelmia sekä tuoda esiin omia ratkaisujaan.

Tavanomaisesti ympäristökriteerit kohdistetaan hankinnan kohteena olevaan tuotteeseen tai palveluun, eli hankintayksikkö asettaa sitä koskevia vaatimuksia. Ympäristökriteerejä on kuitenkin rajatusti mahdollista kohdistaa myös tarjoajayritykseen.  Tarjoajilta on mahdollista esimerkiksi edellyttää ympäristöystävällisiä referenssitoimituksia tai selvitystä sertifioidun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän käytöstä. Lisäksi tarjoaja on mahdollista sulkea tarjouskilpailusta harkinnanvaraisen poissulkuperusteen nojalla, mikäli tarjoaja on rikkonut Suomen tai EU:n ympäristövelvoitteita ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Hankittavaan tavaraan tai palveluun kohdistuvat ympäristönäkökohdat voi olla kannattavaa tuoda esiin jo hankinnan kohteen kuvauksessa, jolloin jo hankinnan kohde itsessään sisältää ympäristöystävällisyyteen liittyviä vaatimuksia, eikä tällöin todennäköisesti ole epäselvyyttä siitä, liittyykö vaatimus hankinnan kohteeseen vai ei. Hankinnan kohteen ominaisuuksia kuvataan tavanomaisesti yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa vaatimuksissa. Tässä yhteydessä on mahdollista asettaa tarkempia ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia. Esimerkiksi ympäristömerkkeihin viittaaminen voi usein olla vaivaton ja tarkoituksenmukainen keino sisällyttää teknisiin eritelmiin ympäristökriteerejä. Vanhasta vuoden 2007 hankintalaista poiketen nykyään EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tiettyyn ympäristömerkkiin viittaaminen suoraan on sallittua, eikä merkin taustalla olevien ominaisuuksien luettelointia enää edellytetä. Näin ollen esimerkiksi elintarvikehankinnoissa tuotteilta voi edellyttää esimerkiksi eurooppalaista kukkamerkkiä.   Hankintalaki edellyttää, että merkille asetetut vaatimukset liittyvät hankinnan kohteena olevaan tavaraan tai palveluun tarjoajayrityksen sijaan.

Mikäli hankintayksikkö käyttää tarjousten valintaperusteena parasta hinta-laatusuhdetta, on tarjouspyynnössä mahdollista huomioida ympäristökriteerit myös vertailuperusteissa, asettamalla kriteereiksi esimerkiksi tuotteen valmistuksesta, käytöstä tai hävittämisestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.  Ympäristökriteerin käyttö vertailuperusteena on esimerkiksi vaatimuksiin verrattuna joustavampi keino, sillä kriteerin täyttyminen huomioidaan vain tarjousten pisteytyksessä sen sijaan, että tarjous hylättäisiin, mikäli se ei täytä tiettyä vaatimusta. Näin ollen ympäristöystävällisyyteen tähtäävä vertailuperuste ei välttämättä supista tarjouksien määrää.   

Nykyinen hankintalainsäädäntö takaa laajat mahdollisuudet ympäristönäkökohtien huomioimiselle julkisissa hankinnoissa. Ympäristönäkökohtia on mahdollista sisällyttää monipuolisesti hankinnan eri vaatimuksiin, kunhan hankintalain asettamia reunaehtoja noudatetaan. Ennakoimme ympäristökriteerien käytön yleistyvän julkisissa hankinnoissa. Samoin on oletettavissa, että nykyinen toimintakenttä tulee muuttumaan lisääntyvän sääntelyn johdosta.

Tietolähteitä

EU-komission verkkosivuilla (https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm) on laaja tietopankki, josta löytyy runsaasti ohjeistuksia kestävistä julkisista hankinnoista. Verkkosivuilta löytyy myös elinkaarikustannuslaskureita (https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm) sekä GPP-kriteereitä (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm).