News & Views

What Are the Most Common Topics in Market Court Cases in Finland? Part 1 (Available in Finnish)

30 March 2021

Authors: Eeva Tiainen, Outi Jousi and Jesper Nevalainen

Mistä markkinaoikeuteen valitetaan? Osa 1.

Kun yritys ei ole tyytyväinen julkissektorin tarjouskilpailuun tai sen lopputulokseen, on yrityksen mahdollista tehdä asiasta valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi mm. velvoittaa hankintayksikön tekemään kilpailutuksen uudelleen tai korjaamaan virheellisen tarjousten arvioinnin.  Julkisia hankintoja koskevien valitusten määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina, mutta määrä on silti verrattain suuri. Tuorein markkinaoikeuden tilasto on vuodelta 2019, jolloin hankinta-asioita saapui markkinaoikeuteen 308 kappaletta. Valituksen aiheita on lukuisia, mutta vuosi toisensa jälkeen tietyt aihepiirit näyttävät esiintyvän tapauksissa toisia enemmän – mistä aiheista markkinaoikeuteen siis valitetaan useimmiten?

Tutkimme markkinaoikeuden vuosina 2017-2020 julkaisemia julkisiin hankintoihin liittyviä tapauksia, ja niiden perusteella suosituimpien aiheiden selkeä TOP 3 on seuraava:

  1. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
  2. Epäselvä tarjouspyyntö
  3. Tarjoajan soveltuvuus

Tässä kolmiosaisessa blogisarjassa käymme läpi näitä tyypillisimpiä aiheita, joista markkinaoikeuteen valitetaan. Minkä tyyppisiä asioita valitukset tavallisesti koskevat, miten hankintayksiköt ja tarjoajat voivat pyrkiä välttämään markkinaoikeusprosessin ja millaista tuoretta oikeuskäytäntöä tästä kysymyksestä on annettu?

Tässä blogisarjamme ensimmäisessä osassa käsittelemme kaikkein yleisintä valituksen aihetta eli tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat markkinaoikeusvalitukset

Tämän valitusperusteen tapaukset jakaantuvat käytännössä kahteen tyyppiin:

  • tapauksiin, joissa valittajan tarjous on poissuljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena; ja
  • tapauksiin, joissa voittajan tarjous olisi kenties tullut poissulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisessa hankinnassa tarjoukset ovat lähtökohtaisesti lopullisia. Hankintayksikön, eli valtion, kunnan tai näiden omistaman yhtiön on mahdollista pyytää tarjouksiin vain hyvin rajoitetusti täsmennyksiä. Julkisessa hankinnassa onkin ensiarvoisen tärkeää laatia tarjous huolellisesti, koska korjaamisen mahdollisuutta ei yleensä tule. Toisaalta tarjouspyynnön mukaisten ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten tekeminen edellyttää tarjouspyynnöltä selkeyttä ja yksiselitteisyyttä. Tarjoukset eivät voi olla vertailtavissa keskenään, jos tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Hankintayksikkö ei voi sulkea tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, mikäli tarjouspyynnön vastaisuus johtuu tarjouspyynnön epäselvyydestä, vaan tällöin tulisi järjestää uusi tarjouskilpailu.

Tapauksessa MAO:49/21 hankintayksikkö oli poissulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjoama puskupuomi (eli ajonestoportti) ei ollut itsestään sulkeutuva ja sen avonainen rakenne ei mahdollistanut kaikkien työkoneiden sujuvaa läpiajoa. Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ollut asetettu näitä perusteita koskien vaatimuksia, eikä esimerkiksi vaatimusta puomin automaattisesta sulkeutumisesta voinut johtaa siitä, että puomin oli ilmoitettu olevan malliltaan puskupuomi. Markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikkö ollut määritellyt hankinnan kohteen vaatimuksia riittävän tarkasti ja avoimesti. Hankintayksikkö ei olisi saanut poissulkea valittajan tarjousta vedoten sellaisten vaatimusten täyttämättä jäämiseen, joita ei ollut edes ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Sekä hankintayksiköiden että tarjoajien on myös hyvä muistaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta. Hankintayksiköllä ei ole vain oikeutta, vaan myös velvollisuus sulkea tarjouspyynnön vastainen tarjous tarjouskilpailusta, jos tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Tämä asettaa tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen: jokaiseen kysymykseen on vastattava kysytyllä tavalla ja kaikki dokumentit on ladattava määräaikaan mennessä tarjouspalveluun.

Käytännön esimerkiksi käy tuore tapaus MAO:553/20, jossa hankintayksikkö oli poissulkenut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, koska tarjouksesta oli puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu suunnitelma. Valittajan mukaan suunnitelma oli jäänyt latausvirheen vuoksi latautumatta ja liitteen perillemenosta oli mahdotonta varmistua, koska projektipankista ei tule vastaanottokuittausta. Markkinaoikeus katsoi valittajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön ehdottomien ja selvien vaatimusten vastainen. Markkinaoikeuden mukaan valittajalla olisi vastaanottokuittauksesta riippumatta ollut mahdollisuus tarkistaa liitteen onnistunut toimitus eikä hankintayksikkö ollut menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Miten välttää tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat valitukset?

Vinkkimme hankintayksiköille: Varmista, että tarjouspyyntö sisältää kaikki tarpeelliset hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset ja että vaatimukset ovat yksiselitteisiä. Pyri tekemään tarjouksen laatimisesta mahdollisimman yksinkertaista – mikäli tarjouspyyntö on kovin monimutkainen ja tarjouksen laatiminen työlästä, johtaa se helpommin virheisiin tarjouksissa. Tarjoajia voi esimerkiksi avustaa pilkkomalla pitkiä vaatimuksia pienempiin osiin sen varmistamiseksi, että tarjoaja varmasti huomaa antaa kuvauksen jokaiseen pyydettyyn asiaan.

Vinkkimme tarjoajille: Varmista, että olet vastannut kaikkeen hankintayksikön kysymään ja että vastaus on annettu juuri pyydetyssä muodossa. Vastauksia laatiessasi pilko kysymykset tarvittaessa pienempiin osiin, jotta voit varmistua siitä, että tarjous sisältää varmasti vastauksen kaikkeen kysyttyyn. Tarkistuta tarvittaessa tarjouksesi ulkopuolisella virheiden poistamiseksi ja pisteiden maksimoimiseksi.

Blogisarjan seuraavassa osassa käsittelemme tarjouspyynnön epäselvyyttä koskevia valituksia. Ilahdumme, jos lähetät viestin tai kysymyksiä blogiamme koskien.