News & Views

The FCCA Proposes that the Current Turnover Thresholds in Merger Control Be Lowered and the Competition and Consumer Authority Be Granted the Right to Require a Notification if the Thresholds Are Not Met (Available in Finnish)

14 June 2021

Authors: Meri Vanhanen and Susanna Kyllöinen

KKV ehdottaa liikevaihtorajojen alentamista ja otto-oikeutta yrityskauppavalvonnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ehdottaa, että yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta Suomessa muutettaisiin alentamalla liikevaihtorajoja ja lisäämällä lakiin kilpailuviranomaiselle otto-oikeus yrityskauppojen tutkimiseen. Ehdotus perustuu KKV:n laatimaan selvitykseen, joka julkaistiin 11.6.2021. Kilpailulaki ja sen muutostarpeiden arviointi kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. TEM on jo aiemmin tänä vuonna ilmoittanut arvioivansa tarvetta ja mahdollisuuksia muuttaa yrityskauppavalvontaa koskevia sääntöjä.

Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat laskisivat

Tällä hetkellä KKV:lle tulee ilmoittaa yrityskaupat, joissa:

  1. osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja
  2. vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa kummankin osalta.

KKV ehdottaa nykyistä lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että tutkittavaksi tulisivat jatkossa kaikki yrityskaupat, joissa:

  1. osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja
  2. vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa kummankin osalta.

Ehdotus poistaisi siten nykyisen osapuolten maailmanlaajuiseen liikevaihtoon perustuvan raja-arvon ja korvaisi sen Suomesta kertyneeseen liikevaihtoon perustuvaksi. Samalla osapuolten yhteenlasketulle liikevaihdolle asetettu kynnysarvo alennettaisiin 350 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Vähintään kahdelle yrityskaupan osapuolelle asetettu liikevaihtoraja pidettäisiin ennallaan 20 miljoonassa eurossa.

KKV:lle otto-oikeus yrityskauppojen tutkimiseen

KKV ehdottaa myös otto-oikeuden lisäämistä lainsäädäntöön. Otto-oikeudella tarkoitetaan kilpailuviranomaisen oikeutta vaatia yrityskauppailmoitusta myös sellaisten yrityskauppojen kohdalla, jotka eivät täytä yrityskauppavalvonnan normaaleja liikevaihtorajoja. Ehdotuksen mukaan KKV:n otto-oikeus olisi rajattu tapauksiin, joissa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa. Vastaavanlainen kilpailuviranomaisen otto-oikeus on käytössä jo muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.

Mikäli otto-oikeutta ei sisällytettäisi lakiin, tulisi liikevaihtorajat KKV:n mukaan asettaa selvästi ehdotettua tasoa matalammalle. Lisäksi tulisi harkita yrityskaupan arvoon perustuvien kynnysarvojen lisäämistä lainsäädäntöön.

Viranomaisen otto-oikeus lisäisi yrityskauppaprosessien epävarmuutta yritysten näkökulmasta. Tältä osin KKV viittaa EU:n sulautuma-asetuksen 22 artiklasta vastikään annettuun tiedonantoon, jonka perusteella jäsenvaltio voi jo nyt pyytää komissiota käsittelemään sellaisen yrityskaupan, joka ei täytä kansallisesti asetettuja liikevaihdon raja-arvoja (aihetta tarkemmin käsittelevän blogikirjoituksemme löydät täältä).

KKV:n mukaan yrityskauppoihin kohdistuu jo kyseisen artiklan perusteella epävarmuutta, riippumatta siitä, lisättäisiinkö otto-oikeutta koskeva säännös kotimaiseen kilpailulakiin. KKV:n mukaan otto-oikeudesta aiheutuvaa epävarmuutta voitaisiin kuitenkin hillitä esimerkiksi mahdollisuudella vapaaehtoisen yrityskauppailmoituksen jättämiseen.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin KKV:n esittämät muutokset tulisivat mahdollisesti lainvalmisteluun. Mikäli kilpailulakia muutettaisiin KKV:n ehdottamalla tavalla, yritysten kustannukset yrityskauppojen toteuttamisessa lisääntyisivät. Kustannukset kasvaisivat, koska myös rajat alittavien kauppojen osalta olisi arvioitava kilpailuvaikutuksia, jottei kauppa peruuntuisi KKV:n otto-oikeuden käyttämisen johdosta esimerkiksi sen jälkeen, kun se on jo pantu täytäntöön.

Samoin merkittävästi nykyistä suurempi joukko pienempiä yrityskauppoja olisi ilmoitettava KKV:lle, hidastaen tällaisten kauppojen täytäntöönpanoa nykyisestä. Mikäli ehdotus etenee lopulta eduskuntaan, lainsäätäjän on huolellisesti punnittava, onko kaikkien yrityskauppojen saattaminen KKV:n valvonnan piiriin perusteltua otto-oikeuden myötä ja onko raja-arvojen samanaikainen muuttaminen perusteltua.