News & Views

Is Taking Pictures of Children Participating in the Lucia Celebrations Allowed Under the GDPR?

10 December 2019

Fotografering av barn i Luciatåg får man det enligt GDPR?

Inför veckans många luciatåg där vi kommer att möta bland annat tomtar, stjärngossar, pepparkakor och tärnor, är det säkert många som blir sugna på att ta ett kort eller en film på deltagarna. Det är inte ovanligt att man hör uttryck som ”förbjudet att fotografera” eller ”det får man inte enligt GDPR/lag” och vi tänkte därför kort i julefridens tecken reda ut vad som gäller enligt vår bedömning.

Det är viktigt att ha koll på hur du får använda fotografier på deltagande barn och vuxna i tåget, inte minst mot bakgrund av GDPR. Barns personuppgifter anses vara särskilt skyddsvärda då barn själva har svårt att förutse risker med utlämnandet av sina personuppgifter samt inte kan bedöma sin rätt till skydd i samma utsträckning som en vuxen.

Eftersom barns personuppgifter är särskilt skyddsvärda, blir det en avvägning av användningen och spridningen. Det är, utifrån GDPR, tillåtet att fotografera ett luciatåg och använda dessa bilder för privat bruk, t.ex. på en privat dator, en mobil eller i ett fotoalbum, i dessa fall gäller inte GDPR. Det är dock inte alltid tillåtet att sprida bilderna till en större krets, t.ex. genom att lägga upp bilderna på sociala medier. Om man vill sprida personuppgifter (i detta fall bilderna) i en större krets måste man följa GDPR. Detta görs bland annat genom att man måste göra en intresseavvägning mellan ditt intresse att sprida bilderna och av barnens intresse av skydd för sin integritet genom att inte bli exponerade för att avgöra om publiceringen är tillåten eller inte. Avgörande för intresseavvägningen och vilket intresse som väger tyngst kommer ytterst att bero på bilden, hur denna sprids och i vilket sammanhang.

”Om du fotograferar luciatåget för att spara bilderna i ditt privata album eller i din dator går det bra. Då gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Men om du ska sprida bilderna till en större krets, exempelvis genom publicering på nätet, så måste du följa GDPR” säger Ranja Bunni, jurist vid Datainspektionen. (citat från Dec 2018)

Ytterligare en aspekt av fotografering av luciatåg är att många skolor och förskolor har infört totalt fotograferingsförbud. Bakgrunden till det är många gånger, utöver att skolan inte kan säkerställa att samtliga föräldrar efterlever GDPR, att det kan finnas barn med skyddad identitet som deltar i tåget. Vi har svårt att se hur en förskola skulle hållas ansvarig för om föräldrar bryter mot GDPR men skälen är ändock i vart fall satta utifrån ett gott syfte. Ett vanligt missförstånd i detta sammanhang är att man tänker på skolan som en offentlig plats där man i regel får fota hur man vill. Skolan är dock inte en offentlig plats och det är därför möjligt för respektive skola/förskola att utfärda särskilda ordningsregler som föräldrar måste följa för att få upprätthålla sig i skolans lokaler. Bryter en förälder mot en sådan ordningsregel kan skolan ha rätt att avvisa personen från platsen även om det är mer sannolikt att en sådan förälder får en tillsägelse från någon i personalen eller en annan förälder.

Tre praktiskt tips om du vill fota Luciatåget:

  1. Fråga om alla som syns på bilden känner sig bekväma att vara med om det finns tillfälle, ibland har redan skolorna själva skickat ut information om vad som gäller för fotografering till alla föräldrar. När det gäller barn bör man stämma av med barnets föräldrar om det rör yngre barn och för äldre barn direkt med barnet. Notera även om det finns specifika regler för just er skola/förskola.
  2. Tänk på att inte sprida lägga ut bilderna på sociala medier utan att ha gjort en intresseavvägning, med fördel genom att uppfylla punkt 1 ovan.

  3. Respektera eventuella fotograferingsförbud, det finns i vart fall oftast visst lagligt stöd.

 

Vi på Hannes Snellman önskar er en fin lussevecka!