News & Views

ECJ Judgment Confirms the Liability of Investment Companies for Competition Infringements by Their Portfolio Companies (Available in Finnish)

19 March 2021

Authors: Meri Vanhanen (Associate), Essi Ellman (Associate) and Sara Aronen (Associate Trainee)

EUT vahvisti pääomasijoittajien vastuun portfolioyhtiöiden kartellirikkomuksista

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) katsoi 27.1.2021 antamassaan tuomiossa (C‑595/18 P) investointipankki Goldman Sachsin olevan osaltaan vastuussa kaapelivalmistaja Prysmianille määrätystä kartellisakosta. Goldman Sachsia sakotettiin siltä ajalta, jona se käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa Prysmianin markkinakäyttäytymiseen, vaikka sen Prysmianista välillisesti omistama osuus pysyikin huomattavasti alle 100 prosentin. Tuomio laajentaa ratkaisevan vaikutusvallan käsitettä Euroopan unionin oikeudessa. Ratkaisun myötä sijoitusyhtiöiden on syytä entistä tarkemmin varmistua siitä, että niiden portfolioyhtiöt toimivat kilpailusääntöjen mukaisesti.

Tausta

Vuonna 2014 komissio totesi Prysmianin osallistuneen noin kymmenen vuoden ajan (1999–2009) kartelliin yhdessä muiden maanalaisten ja merenalaisten voimakaapeleiden tuottajien kanssa. Goldman Sachs oli sijoittanut Prysmianiin vuosien 2004–2009 aikana välillisesti rahastojen ja muiden yhtiöiden kautta. Komissio katsoi Goldman Sachsin olevan osaltaan vastuussa Prysmianin kartellirikkomuksesta ja määräsi yhtiöille yhteisvastuullisesti yli 37 miljoonan euron suuruisen sakon. Goldman Sachs valitti komission päätöksestä muun muassa sillä perusteella, että katsoi toimineensa puhtaasti sijoittajan roolissa. Goldman Sachsin osuus Prysmianissa vaihteli vuosina 2005–2007 noin 84–100 prosentin välillä ja vuonna 2007 Prysmianin listautumisen myötä Goldman Sachsin osuus laski hieman alle 32 prosenttiin. Goldman Sachsin mukaan sen ei siten voitu olettaa käyttävän yhtiössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa.

EUT: äänioikeudet luovat olettaman ratkaisevasta vaikutusvallasta

Emoyhtiö voi olla vastuussa tytäryhtiönsä kilpailusääntöjen vastaisesta käytöksestä, jos se käyttää yhtiössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa. Aiemmassa EU:n oikeuskäytännössä oletus ratkaisevan vaikutusvallan käytöstä on perustunut siihen, että emoyhtiö omistaa tytäryhtiön suorasti tai epäsuorasti joko kokonaan tai lähes kokonaan.

Goldman Sachs -ratkaisussa EUT kuitenkin laajensi ratkaisevan vaikutusvallan käsitettä ja katsoi, että pelkästään se, että Goldman Sachsilla oli hallussaan kaikki Prysmianin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, riitti synnyttämään olettaman ratkaisevasta vaikutusvallasta listautumista edeltävältä ajalta. Mikäli emoyhtiöllä on hallussaan kaikki tytäryhtiönsä osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, on emoyhtiö EUT:n mukaan vastaavassa tilanteessa kuin tytäryhtiön kokonaan tai lähes kokonaan omistava yhtiö. Emoyhtiö pystyy tällöin äänivaltansa myötä käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiön käyttäytymiseen ja voi siten joutua vastuuseen kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Kumotakseen olettaman ratkaisevasta vaikutusvallasta sijoitusyhtiön tulee osoittaa toimineensa ainoastaan sijoittajana ja portfolioyhtiön toimineen markkinoilla itsenäisesti. Goldman Sachsin tapauksessa olettaman kumoamiseksi ei kuitenkaan riittänyt esimerkiksi Prysmianin hallituksen julkinen lausunto hallituksen jäsenten riippumattomuudesta. EUT:n mukaan olettaman kumoaminen olisi edellyttänyt konkreettisempaa todistusaineistoa.

Lisäksi EUT vahvisti, että Goldman Sachs oli joka tapauksessa vielä listautumisen jälkeenkin tosiasiallisesti käyttänyt ratkaisevaa vaikutusvaltaa Prysmianin liiketoimintaan muun muassa seuraavien oikeuksien ja seikkojen perusteella:

  • Oikeus nimittää Prysmianin hallitusjäsenet
  • Oikeus kutsua Prysmianin osakkeenomistajat koolle yhtiökokouksiin ja ehdottaa Prysmianin hallitusten jäsenten tai koko hallituksen erottamista
  • Yhteydet Prysmian hallitusten jäseniin
  • Prysmianilta säännöllisesti saadut päivitykset ja kuukausikertomukset
  • Prysmianin yhtiöjärjestyksen muuttaminen ennen listautumista määräysvallan säilyttämiseksi
  • Teollisuusomistajan tavoin toimiminen

Kartelliin osallistumisesta voi seurata sakkoja ja vahingonkorvausvelvollisuus

EU:n kilpailusääntöjen rikkominen voi johtaa merkittäviin sakkoihin (jopa 10 prosenttia koko konsernin vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta) sekä vahingonkorvauskanteisiin kartellista vahinkoa kärsineiden toimesta. Goldman Sachsia koskevan ratkaisun perusteella pääomasijoittajien on otettava huomioon mahdollinen vastuu portfolioyhtiöidensä kilpailuoikeudellisista rikkomuksista siinä tapauksessa, että niiden hallussa olevat portfolioyhtiön osakkeisiin liittyvät äänioikeuden voivat synnyttää olettaman ratkaisevasta vaikutusvallasta yhtiössä.