News & Views

Amendments to the Finnish Competition Act Enter into Force on 24 June 2021 (Available in Finnish)

21 June 2021

Authors: Susanna Kyllöinen and Sofia Saarelainen

Kilpailulain muutokset astuvat voimaan 24.6.2021

ECN+ direktiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät kilpailulain muutokset astuvat voimaan torstaina 24.6.2021. Lakimuutoksen myötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltuudet laajenevat merkittävästi erityisesti kilpailunrajoitusten selvittämisen sekä kilpailunrajoituksista määrättävien seuraamusten osalta.

ECN+ direktiivin tarkoituksena on vahvistaa unionin yhteisen kilpailupolitiikan toteuttamisedellytyksiä ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kansallisten kilpailuviranomaisten valmiuksia puuttua kilpailunrajoituksiin. Direktiivin tavoitteena on varmistaa toimiva kilpailu yritysten välillä EU:n sisämarkkinoilla.

Kilpailuviranomaisen toimivaltuudet laajenevat

Uudistunut kilpailulaki tuo KKV:lle aiempaa laajemmat toimivaltuudet kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Kansallisella kilpailuviranomaisella on jatkossa ensinnäkin oikeus esittää rakenteellisia korjaustoimenpiteitä kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Korjaustoimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi yrityksen pilkkomista, sen liiketoiminnan osan myymistä kolmannelle tai toimialajärjestön lakkauttamista.

Myös tarkastusvaltuuksien ja KKV:n toimesta toteutettujen kuulemisten edellytykset muuttuvat. Tarkastuksen toimittaminen edellyttää jatkossa ainoastaan perusteltua epäilystä siitä, että liiketoimintaan ja tarkastuksen kohteeseen liittyviä asiakirjoja säilytetään tarkastuskohteessa. Kilpailuviranomaisen kuultavaksi voidaan tutkinnan kohteena olevan yrityksen edustajien lisäksi kutsua kaikki luonnolliset henkilöt, joilla voi olla hallussaan tutkinnan kannalta merkityksellisiä tietoja.

Muita KKV:n toimivaltuuksia täydentäviä muutoksia ovat lisäksi väliaikaismääräysten voimassaolon piteneminen sekä kilpailuviranomaisen oikeus pyytää kilpailunrajoitusten selvittämiseksi tarvittavia tietoja.

Lakimuutoksen seurauksena myös kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyy EU:n alueella: tarkastuksia voidaan jatkossa teettää toisen jäsenvaltion pyynnöstä, ja myös jäsenvaltioiden rajat ylittävien sakko- ja uhkasakkopäätösten tiedoksiannosta ja täytäntöönpanosta tulee mahdollista.

Seuraamusmaksujärjestelmä uudistuu

KKV saa uudistuneen kilpailulain myötä toimivallan esittää seuraamusmaksua kilpailunrajoitusten lisäksi myös tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisestä sekä menettelysääntöjen rikkomisesta esimerkiksi yritystarkastusten yhteydessä.

Keskeinen seuraamusmaksujärjestelmän muutos koskee yhteenliittymien, kuten esimerkiksi toimialajärjestöjen, seuraamusmaksun määrän arviointia. Jatkossa arvioinnissa voidaan huomioida yhteenliittymään kuuluvien yritysten kokonaisliikevaihto. Lisäksi jäsenyritykset vastaavat tietyin edellytyksin viime kädessä yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun maksamisesta, jos yhteenliittymä ei ole maksukykyinen.

Kilpailulakia on myös täsmennetty kilpailurikkomuksesta määrättävien seuraamusmaksujen laskennan osalta, mikä saattaa lisätä seuraamusmaksun määrän ennustettavuutta. Muutoksen myötä esitettävät seuraamusmaksut saattavat kuitenkin nousta erityisesti vakavimmissa ja pitkäkestoisimmissa rikkomuksissa. Tuomioistuimilla on muutoksesta huolimatta jatkossakin edelleen laaja harkintavalta seuraamusmaksun määrän arvioinnissa, koska uudet laskentasäännöt eivät tule markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden sovellettaviksi.

Voit lukea aiheesta lisää aikaisemmasta blogikirjoituksestamme täältä.