News

Ministry of Finance has revised its draft proposal for interest deduction limitation rules

17 September 2012

The Ministry of Finance circulated the new draft proposal for interest deduction limitation rules for comments on 17 September 2012. The main contents of the proposed new interest deduction limitation rules:

 • Interest costs could be deducted in full to the extent of the amount of the interest income. Interest costs could be deducted in full in case the interest costs exceeding the interest income (i.e. the net interest costs) amount up to EUR 500,000 in a tax year. The interest deduction limitations would be applied to the entire amount of the net interest costs in case the net interest costs exceed EUR 500,000, which could, at worst, lead to the deduction being nullified.
 • Net interest costs could be deducted to the extent that they do not exceed 30 per cent of the below-described adjusted result of the business activity. Any net interest costs in excess of this amount would not be deductible.
 • The proposed limitation of the interests costs would be a general limitation and its amount would be based on the result of the debtor's business activity, to which the interest costs, tax deductible depreciations, losses and change in value of the financial assets, as well as any group contributions received under the Act on Group Contribution have been added, and from which the group contributions given have been deducted.
 • The amount of the non-deductible net interest costs would, however, at most equal to the amount of the net interest costs between the related companies.
 • A debt would be deemed to have been taken from a related party if the related party pledges to an unrelated party, for instance a bank, receivables as security for the loan or the debt of a related party, and an unrelated party lends the funds to another related party. A security can convert an unrelated party debt to a related party debt, if the security takes the form of receivables. The limitation would apply to back-to-back arrangements and receivables acting as security, on certain conditions.
 • If for instance the shares of an entity acquiring a debt from an unrelated party were pledged as security, such security would not be deemed to convert the debt to a related party debt.
 • The interest deduction limitations would not be applied if a taxpayer provides an account that the taxpayer's own equity in relation to the total on the balance sheet in accordance with the financial statements is higher or equal to the corresponding ratio of the consolidated balance sheet (ultimate parent company) at the end of the tax year. In the examination of the ratios, a comparison would be made using debt and equity in the accounts in the manner in which they have been defined in the financial statements in accordance with the accounting rules.
 • The limitation rules would not be applied to financial, insurance, and pension institutions.
 • Any non-deductible net interest costs could be deducted from the income of the subsequent tax years within the limits of the deductible interest costs of each tax year.
 • Some comments made in the first round of comments were taken into account in the proposal, for instance in that the rules are proposed to be applied only to the source of business income so that it would not limit for instance the housing companies' right to deduct interest.
 • The acts are proposed to enter into force on 1 January 2013. However, they are intended to be applied for the first time in the tax assessment for the tax year 2014.

VM on 17.9.2012 lähettänyt uuden korkoleikkuriluonnoksen rajoitetulle lausuntokierrokselle

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain 58 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu VM044:00/2012.

VM on 17.9.2012 lähettänyt uuden korkoleikkuriluonnoksen rajoitetulle lausuntokierrokselle. Uuden luonnoksen mukaisen korkoleikkurin sisältö pääpiirteissään:

 • Korkomenot saataisiin vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavalta osin. Korkomenot voitaisiin vähentää kokonaan, jos korkotulot ylittävät korkomenot (eli nettokorkomenot) ovat verovuonna enintään 500 000 euroa. Korkovähennysrajoituksia sovellettaisiin nettokorkomenojen määrään kokonaisuudessaan, kun nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, mikä voi pahimmillaan johtaa vähennyksen nollautumiseen.
 • Nettokorkomenot voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 30 prosenttia jäljempänä kerrotusta oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämän määrän ylittävät nettokorkomenot eivät olisi vähennyskelpoisia.
 • Ehdotettu korkomenojen rajoitus olisi yleinen rajoitus ja sen määrä perustuisi velallisen elinkeinotoiminnan tulokseen, johon on lisätty korkomenot, verotuksessa vähennyskelpoiset poistot, rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset sekä konserniavustuslain mukaiset saadut konserniavustukset ja vähennetty annetut konserniavustukset.
 • Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään etuyhteysyritysten välisten nettokorkomenojen suuruinen.
 • Velkaa pidettäisiin etuyhteydessä olevalta osapuolelta otettuna, jos etuyhteydessä oleva osapuoli antaa muulle kuin etuyhteydessä olevalle osapuolelle, esimerkiksi pankille, lainan tai etuyhteysosapuolen velan vakuudeksi saatavan ja muu kuin etuyhteydessä oleva osapuoli lainaa varat toiselle etuyhteydessä olevalle osapuolelle. Vakuus voisi tehdä muulta kuin etuyhteydessä olevalta osapuolelta otetun velan etuyhteydessä olevalta osapuolelta otetuksi, jos velan vakuutena on saatava. Rajoitus soveltuisi back-to-back järjestelyihin ja vakuutena oleviin saataviin tietyin edellytyksin.
 • Mikäli vakuudeksi annettaisiin esimerkiksi muulta kuin etuyhteydessä olevalta osapuolelta velan ottaneen yhteisön osakkeet, tällaisen vakuuden ei katsottaisi tekevän velasta etuyhteysosapuolelta otettua.
 • Korkovähennysrajoituksia ei sovellettaisi silloin, kun verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen (koko konsernin emoyhtiön) vastaava suhdeluku verovuoden lopussa. Suhdelukuja tarkasteltaessa verrattaisiin kirjanpidon oman ja vieraan pääoman suhdetta siten kuin ne määritellään tilinpäätöksessä kirjanpidon säännösten mukaan.
 • Rajoitussäännöksiä ei sovellettaisi raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksiin.
 • Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavien verovuosien tuloista kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa.
 • Esityksessä on otettu huomioon ensimmäisellä lausuntokierroksella esitettyjä kannanottoja muun muassa siten, että säännöstä ei ehdoteta sovellettavaksi muun toiminnan tulolähteeseen (TVL), jotta se ei rajoita muun muassa asunto-osakeyhtiöiden korkovähennysoikeutta.
 • Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Niitä olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.

For more information / Lisätietoja:

Ossi Haapaniemi, Partner
Tel. +358 9 2288 4296
Ossi.haapaniemi@hannessnellman.com

Outi Raitasuo, Partner
Tel. +358 9 2288 4263
outi.raitasuo@hannessnellman.com