News

The Finnish proposed interest deduction limitation rules

18 April 2012

Ministry of Finance has requested comments with respect to the draft of Government Bill regarding a general limitation on the deduction of interest payments. The proposed model is based on net interest expenses/EBITDA ratio. The proposed limitation rules are similar to the limitation rules adopted in Germany and Italy. The intention of the proposed amendment is to limit the deductibility of the interests paid to group companies both in domestic and cross-border situations.

According to the draft, interest expenses would be fully deductible up to an amount equal to interest income accrued in the same tax year. The interest expenses exceeding the amount of the interest income (net interest expenses) would be deductible up to amount corresponding to 30 % of EBITDA. The interest expenses exceeding this amount would not deductible. The interest expenses would however be non-deductible only up to an amount corresponding to the interest expenses paid to group companies. Furthermore, an additional safe haven of EUR 500,000 would be granted for the net interest expenses before the limitation of the deductibility would apply.

Non-deductible net interest expenses could be carried forward indefinitely for a deduction in the following tax years and deducted within the suggested limitations (i.e. 30 % of EBITDA). The amendments are intended to enter in to force as of 1.1.2013.

Kaavaillut korkoleikkurisäännökset lausuntokierrokselle

Valtionvarainministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta koskien korkojen vähennysoikeuden rajoittamista. Luonnoksessa ehdotettu malli perustuu nettokorkomenojen ja elinkeinotoiminnan tuloksen suhteeseen ja vastaa perusperiaatteiltaan Saksassa ja Italiassa käytössä olevia korkovähennysrajoituksia. Lainmuutoksen on tarkoitus rajoittaa etuyhteysyrityksille maksettujen Suomen sisäisten ja rajat ylittävien korkosuoritusten vähennyskelpoisuutta.

Luonnoksen mukaan korkomenot saataisiin vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavalta osalta. Korkomenot, jotka ylittävät korkotulot (nettokorkomenot) voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 30 prosenttia elinkeinotoiminnan tuloksesta ennen korkoja, veroja, poistoja sekä muita rahoitusomaisuuden arvonmenetyksiä ja arvonmuutoksia (EBITDA). Tämän määrän ylittävät korkomenot olisivat vähennyskelvottomia. Vähennyskelvottomien korkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään etuyhteysyrityksille verovuonna maksettujen korkojen suuruinen. Nettokorkomenot olisivat lisäksi rajoituksesta huolimatta vähennyskelpoisia 500 000 euron määrään saakka.

Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavien vuosien tuloista ilman aikarajaa ehdotettujen vähennysrajojen puitteissa (30 % elinkeinotoiminnan tuloksesta). Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013.

Palaamme tähän aiheeseen tarkemmin tulevassa HS Vero -uutiskirjeessämme.